Tiêu chuẩn phòng tránh cháy nổ PCCC

Tiêu chuẩn phòng tránh cháy nổ PCCC

Tiêu chuẩn phòng tránh cháy nổ PCCC

TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 3254:1989: An toàn cháy – Yêu cầu chung

TCVN 3255:1986: An toàn nổ – Yêu cầu chung

TCVN 3991:85: Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa

TCVN 4879:1989: Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn

TCVN 5279:90: Bụi cháy – An toàn cháy nổ – Yêu cầu chung

TCVN 5738:1993: Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6161:1996: Phòng cháy chữa cháy – chợ và trung tâm thương mại- Yêu cầu thiết kế

TCXD 215:1998: Phòng cháy chữa cháy Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy

Tiêu chuẩn phòng tránh cháy nổ PCCC

Tiêu chuẩn phòng tránh cháy nổ PCCC

Tiêu chuẩn phòng tránh cháy nổ PCCC

TCXD 217:1998: Phòng cháy chữa cháy. Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dụng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

TCVN 3890:84: Phương tiện và thiết bị chữa cháy Bố trí, bảo quản , kiểm tra , bảo dưỡng

TCVN 4878:1989: Phân loại cháy

TCVN 5040:1990: Thiết bị phòng cháy và chữa cháy. Kí hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy. Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 5303:1990: An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 6161: 1996: Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn phòng tránh cháy nổ PCCC

Tiêu chuẩn phòng tránh cháy nổ PCCC phòng chày chữa cháy

Tiêu chuẩn phòng tránh cháy nổ PCCC phòng chày chữa cháy

TCVN 6379:1998: Thiết bị chữa cháy Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kĩ thuật

TCXD 216:1998: Phòng cháy chữa cháy. Từ vựng – Thiết bị chữa cháy

TCXD 218:1998: Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy – Quy định chung

Tiêu chuẩn phòng tránh cháy nổ PCCC

Xem những dịch vụ khác của công ty chúng tôi